Đăng trên

Ai có mặt trên IRN?

IRN là một chế độ thú vị cho liên lạc vô tuyến 2 chiều. Bất cứ lúc nào, bạn có thể xem các lệnh gọi nào đang trực tuyến để có một QSO tốt. Kiểm tra danh sách ở đây.