Đăng trên

Inrico TM-8 Poor Audio Fix - một bản mod mới

Dưới đây là một sửa đổi tốt giúp cải thiện Âm thanh Inrico TM-8 trong các thiết bị cũ hơn. Bài báo được viết bởi M0FXB.