නව RFinder Handhelds දියත් කෙරේ!

 

ඔබට තිබිය හැකි නම් කුමක් කළ යුතුද? ගෝලීය ආවරණයක් සහිත අත් සහ ජංගම ගුවන් විදුලි ජාල? මිල අධික පුනරාවර්තක සහ බලපත්‍ර ගැන අමතක කරන්න. සෑම දෙයක්ම සෛලීය 3G / 4G ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වේ.

එක්කෝ ඔබට 1 සිට 1 දක්වා හෝ 1 සිට බොහෝ ගුවන් විදුලි සන්නිවේදනයන් අවශ්‍ය වේ, මෙය ඔබ සඳහා ය.

පරාස සීමාවන් නොමැත. ඔබට ජංගම දුරකථන ආවරණයක් තිබේ නම්, ඔබ සම්බන්ධයි!

පටන් ගමු. මාව කඩයට අරගෙන යන්න!