ඔබට තිබිය හැකි නම් කුමක් කළ යුතුද? ගෝලීය ආවරණයක් සහිත අත් සහ ජංගම ගුවන් විදුලි ජාල? මිල අධික පුනරාවර්තක සහ බලපත්‍ර ගැන අමතක කරන්න. සෑම දෙයක්ම සෛලීය 3G / 4G ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වේ.

එක්කෝ ඔබට 1 සිට 1 දක්වා හෝ 1 සිට බොහෝ ගුවන් විදුලි සන්නිවේදනයන් අවශ්‍ය වේ, මෙය ඔබ සඳහා ය.

පරාස සීමාවන් නොමැත. ඔබට ජංගම දුරකථන ආවරණයක් තිබේ නම්, ඔබ සම්බන්ධයි!

පටන් ගමු. මාව කඩයට අරගෙන යන්න!