ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਹਨ. ਨਕਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ! ਜਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਰੇਡੀਓ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ!