نوشته شده در

Inrico TM-8 Poor Audio Fix - حالت جدید

در اینجا یک اصلاح خوب که باعث بهبود Inrico TM-8 Audio در واحدهای قدیمی می شود. مقاله توسط M0FXB نوشته شده است.